Teave ettevõtte kohta

Olen üksikettevõtja, Inita Jansauska, registreeru. number: 090475, juriidiline aadress: Liela iela 32, Jelgava, LV-3001, Läti. Meiega saate ühendust võtta telefonil: +371 26796167 või kirjutades järgmisele e-posti aadressile: inita.ab@inbox.lv

Kontaktandmed isikuandmete kaitse küsimustes suhtlemiseks

Kui teil on käesoleva teate või teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta eelmises punktis (punkt 1) märgitud suhtluskanalite kaudu või meie isikuandmete kaitse spetsialistiga, kirjutades järgmisele e-posti aadressile inita .ab@inbox.lv

Meie isikuandmete töötlemise üldkirjeldus

See teatis kirjeldab, kuidas töötleme oma klientide, klientide esindajate/kontaktisikute, loosimistes ja loteriides osalejate, koostööpartnerite, veebilehe külastajate ja teiste isikute isikuandmeid, kelle andmed võivad olla meie äritegevuse raames meie käsutuses. Eeldame, et enne meie veebisaidi kasutamist või meie kliendiks saamist olete selle meie avalduse läbi lugenud ja nõustunud selle tingimustega.

See on teadaande praegune versioon. Jätame endale õiguse seda teadet vajadusel muuta ja ajakohastada. Selle avalduse eesmärk on anda teile üldine ülevaade meie isikuandmete töötlemise tegevustest ja eesmärkidest, kuid pange tähele, et ka muud dokumendid (nt teenuslepingud, koostöölepingud, loteriireeglid) võivad sisaldada täiendavat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta. isiklikud andmed.

Teatame, et käesolevas teates sisalduvad isikuandmete töötlemise reeglid kehtivad ainult füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisel. Lisaks käesolevatele eeskirjadele saate tutvuda ka järgmiste täiendavate isikuandmete töötlemise teatistega: Küpsistepoliitika (saadaval aadressil www.initasworks.com)

Oleme teadlikud, et isikuandmed on teie väärtus ja töötleme neid konfidentsiaalsusnõudeid järgides ning meie valduses olevate teie isikuandmete turvalisuse eest hoolitsedes. Vastavalt normatiivaktide nõuetele rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta Isikuandmeid volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest.

Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme ja milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Isikuandmeid saab töödelda ainult seaduslikul ja eelnevalt kindlaksmääratud eesmärgil. Isikuandmeid ei või kasutada muudel eesmärkidel, kui andmesubjekti (füüsilise isiku) kirjalikku nõusolekut ei ole saadud või kui andmete õiguslikuks töötlemiseks puudub muu alus. Töötleme teie isikuandmeid ainult eelnevalt määratletud legitiimsetel eesmärkidel.

Rakendame asjakohaseid meetmeid, et töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadustega ning tagada, et teie isikuandmetele ei pääseks ligi kolmandad isikud, kellel puudub teie isikuandmete töötlemiseks asjakohane õiguslik alus.

Vajadusel pääsevad teie isikuandmetele juurde:

riigi- ja munitsipaalasutuste õigusaktides sätestatud juhtudel, näiteks korrakaitseasutused, omavalitsused, maksuametid, vandetäiturid.

Me ei edasta andmeid riikidesse väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni nende säilitamine on vajalik vastavalt isikuandmete töötlemise asjakohastele eesmärkidele, samuti kooskõlas kehtivate õigusaktide nõuetega. Isikuandmete säilitamise kestuse hindamisel võtame arvesse kehtivaid õigustloovate aktide nõudeid, lepinguliste kohustuste täitmise aspekte, teie juhiseid (nt nõusoleku korral), samuti meie õigustatud huve.

Kui teie isikuandmeid ei ole määratud eesmärkidel enam vaja, kustutame või hävitame need. Allpool toome välja isikuandmete levinumad säilitusperioodid:

– lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud isikuandmed – säilitame kuni lepingu täitmiseni ja kuni muude säilitamistingimuste täitmiseni (vt allpool);
– isikuandmeid, mida tuleb säilitada õigusaktide nõuete täitmiseks, säilitame vastavates normatiivaktides sätestatud tähtaegadel, näiteks “Raamatupidamise seadus” näeb ette, et tõendavaid dokumente tuleb säilitada kuni nende saabumise päevani. vajalik iga majandustehingu alguse kindlakstegemiseks ja selle teostamise jälgimiseks, kuid mitte vähem kui 5 aastat;
– Oma kohustuste täitmise tõendamiseks säilitame andmeid nõude üldise aegumistähtaja jooksul vastavalt seadustes ja määrustes määratletud nõuete aegumistähtaegadele – tsiviilseaduses 10 aastat, nõude aegumistähtaegades 3 aastat. Äriseadus ja muudeks perioodideks, arvestades ka tsiviilkohtumenetluse seaduses sätestatut

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta ja me ei töötle enam teie isikuandmeid, mida töötlesime nõusoleku alusel, asjakohasel eesmärgil. Teatame aga, et nõusoleku tagasivõtmine ei saa mõjutada selliste isikuandmete töötlemist, mis on vajalikud õigustloovate aktide nõuete täitmiseks või mis põhinevad lepingul, meie õigustatud huvidel või muudel õigusaktides sätestatud õigusliku andmetöötluse alustel. aktid. Samuti saate esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvidel või seda kasutatakse turunduslikel eesmärkidel (näiteks kommertsteadaannete saatmiseks või loosimistes osalemiseks).

Kuhu saab esitada kaebuse isikuandmete töötlemise probleemide kohta?

Kui teil on küsimusi või vastuväiteid seoses teie isikuandmete töötlemisega, kutsume teid esmalt meiega ühendust võtma. Kui arvate endiselt, et me ei ole suutnud probleemi vastastikku lahendada ja arvate, et me siiski rikume teie õigust isikuandmete kaitsele, on teil õigus esitada kaebus Andmeriigi Inspektsioonile. Andmeriigi inspektsioonile esitatud esildiste näidised ja muu seonduva teabe leiate Andmeriigi Inspektsiooni kodulehelt (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/)

Miks peate meile oma isikuandmeid esitama?

Peamiselt kogume teie andmeid oma lepinguliste kohustuste, juriidiliste kohustuste täitmiseks ja õigustatud huvide täitmiseks.

Nendel juhtudel on teatud teabe hankimine meie jaoks vajalik asjakohaste eesmärkide saavutamiseks, mistõttu võib sellise teabe esitamata jätmine seada ohtu ärisuhete alustamise või lepingu täitmise. Kui andmeid ei nõuta tingimata, kuid nende esitamine võib aidata teenust täiustada või pakkuda Teile soodsaid lepingutingimusi ja/või pakkumisi, anname andmete kogumise ajal märku, et andmete esitamine on vabatahtlik.

Lisaks teavitame Teid peamistest isikuandmete töötlemisega seotud regulatiivsetest nõuetest:

Raamatupidamise seadus sätestab füüsilisest isikust osavõtjaks olevas majandustehingu dokumendis (lepingus) järgmiste isikuandmete esitamise: ees- ja perekonnanimi, isikukood (kui isikule on määratud), märgitud aadress. isiku poolt või kui see pole määratud, siis deklareeritud elukoha aadress.

Kuidas me teie isikuandmeid saame?

Saame teie isikuandmeid hankida ühel järgmistest viisidest:

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart